Sempozyum’un Amacı

İSPİR VE PAZARYOLU KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

SEMPOZYUMUN AMACI

    İspir, çok eski tarihlere dayanan bir yerleşim yeridir. Bu nedenle önemli bir tarihi geçmişi ve kültürel birikimi olan bir ilçedir. İspir ve Pazaryolu, ekonomik kaynakları göreceli olarak fazla olmayan fakat bununla beraber, Çoruh nehri başta olmak üzere çok değerli doğal kaynakları sınırları içine alan ilçelerimizdir.

 

    Günümüzde artık yerinden kalkınma gittikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Nasıl ki güçlü fertler güçlü aileleri ve güçlü bir ulusu oluşturursa, gelişmiş köyler, ilçeler ve iller de gelişmiş bir ülkenin temelini oluşturur. Bu nedenle gelecekte yerel kalkınma, ülkelerin kalkınmasının itici gücü olacaktır.

 

    İspir ve Pazaryolu ilçelerimizin her yönüyle gelişmesi ve kalkınması, öncelikle bu ilçelerimizin, değerlerini ve kaynaklarını tespit eden, problemlerini belirleyen ve uygulamaya dayalı projeler öneren bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilçelerimizi tarihi, kültürü ve ekonomisiyle ele alan bu sempozyum, belirtilen anlamda önemli bir işlev görecektir.

 

    Tüm söylenenler ışığında bu sempozyumun amacı, İspir ve Pazaryolu ilçelerimizin sahip olduğu potansiyelini bilimsel çalışmalarla ortaya koymak, bu potansiyellerin değerlendirilmesi doğrultusunda müşahhas projeler önermek ve bu projelerin kimler tarafından üstlenilebileceği konusunda tartışmalar yaparak tüm bu sonuçları ilgili taraflara sözlü, yazılı ve görsel olarak iletmektir.

Comments are closed.